Top

Квалитет на воздухот

Суспендирани честички (PM10)

PM10 се мали честички на чад, прав или ситни капки од течности кои потекнуваат од индустриските објекти, дизел машините, термоелектраните, печките на дрва или јаглен итн.

Надминувањето на дневно дозволената концентрација од 50 µg/m3 предизвикува сериозни последици по однос на здравјето.

При зголемена концентрација на PM10, времето на престој на отворен простор сведете го на минимум. Ова особено важи за ранливата категорија на луѓе во која спаѓаат деца, стари и изнемоштени лица, болни од хронични болести на респираторниот и срцевиот систем, со особен акцент на заболените од бeлодробна астма.


Скопски регион

Дневно ниво

Неделно ниво

Месечно ниво


Западна Македонија

Дневно ниво

Неделно ниво

Месечно ниво

Податоци: Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија